Thẻ quà tặng

Tặng truy cập toàn phần vào English Attack! cho bạn bè và gia đình bạn.

Điền địa chỉ email của bạn vào

Biên lai và bản sao thẻ quà tặng của bạn sẽ được gửi đến địa chỉ email này

Khoảng thời gian bạn mua sẽ bắt đầu khi người tiếp nhận sử dụng mã kích hoạt của Thẻ quà tặng.


Thông tin thẻ quà tặng


Chọn chế độ giao hàng

Tính năng Thẻ quà tặng

Truy cập thẻ quà tặng

  • Truy cập toàn phần vào hơn 1600 bài tập video, với video mới được phát hành mỗi tuần.
  • Truy cập toàn phần vào hơn 400 từ điển trực quan, với từ điển mới được phát hành mỗi tuần.
  • Truy cập toàn phần vào hơn 900 video karaoke.
  • Truy cập toàn phần vào trò chơi động từ bất quy tắc.
  • Cá nhân hóa mục tiêu và theo dõi tiến độ

Bạn có thể in ra hoặc gửi thẻ quà tặng qua email.

Thanh toán bảo mật

Có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào không? Liên hệ